RODO
> RODO

 

INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO

informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  POSEJDON  82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 119  ,  NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133.   zwany dalej również Administratorem. Do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e- mail biuro@owrposejdon.pl  lub pisząc na adres Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  POSEJDON  82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 119  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– świadczenia usług medycznych
– świadczenia usług hotelowych i rekreacyjnych
– ochrony osób i mienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

–  zawarcia i realizacji umowy
–  obowiązek prawny

Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują z Administratorem lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych  oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa,

– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe przechowywane będą:

– w przypadku świadczeń medycznych – 20 lat poza wyjątkami określonymi w art.29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

– w pozostałych przypadkach  przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 6 lat  od dnia wykonania umowy dla zabezpieczenia i dochodzenia  ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania   danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej

Posiadają Państwo prawo żądania od OWR „POSEJDON” przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa wymaganych przez OWR „POSEJDON” danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy na świadczenie usług, wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy.

Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W CELU KORZYSTANIA Z USŁUG HOTELOWYCH , REKREACYJNYCH , REHABILITACYJNYCH

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO:
 informujemy, że:

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  POSEJDON  82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 119  19  NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133 zwany dalej również Administratorem.  Do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem  e-mail: biuro@owrposejdon.pl , lub pisząc na adres Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  POSEJDON  82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 119  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 – świadczenia usług medycznych,

-świadczenia usług hotelowych i rekreacyjnych
– ochrony osób i mienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

– realizacja umowy zawartej ze szpitalami i klinikami w zakresie koordynowanej opieki specjalistycznej,
– podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy,
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na  Administratorze
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „POSEJDON” będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko
– PESEL
– adres zamieszkania
– płeć
– nr telefonu

– adres e-mail
– informacje o stanie zdrowia
– informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu.

Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze OWR”POSEJDON” lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

-w pozostałych przypadkach  przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 6 lat  od dnia wykonania umowy dla zabezpieczenia i dochodzenia  ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania   danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– posiadają Państwo prawo żądania od OWR „POSEJDON” przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
– mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 – Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY POZYSKANE Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO:

informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych 2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  POSEJDON  82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 119  NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133 zwany dalej również Administratorem Do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem  e-mail: biuro@owrposejdon.pl  lub pisząc na adres: Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  POSEJDON  82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 119  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 – świadczenia usług medycznych,

-świadczenia usług hotelowych i rekreacyjnych
– ochrony osób i mienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

– realizacja umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
– podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, 

OWR”POSEJDON” będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko
– PESEL
– adres zamieszkania
– płeć
– nr telefonu

– adres e-mail
– informacje o stanie zdrowia
– informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu 

 Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze OWR”POSEJDON” lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

-zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

-w pozostałych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania   danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– posiadają Państwo prawo żądania od OWR „POSEJDON” przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
– mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 – Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA –
CEL: SKŁADANIE PODAŃ I CV W CELU ZATRUDNIENIA

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej: RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  POSEJDON  82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 119  NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133 zwany dalej również Administratorem. Do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: e-mail  biuro@owrposejdon.pl , lub pisząc na adres Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  POSEJDON  82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 119  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji (a w razie wyrażenia stosownej zgody przez okres roku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych)

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania   danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– posiadają Państwo prawo żądania od OWR „POSEJDON” przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
– mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 – Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

Informujemy również, że :

  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, ich utratą lub zniszczeniem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisam.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia fizyczne personalne, organizacyjne, teleinformatyczne i personalne.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawnych lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno- informatycznych.
  • Data aktualizacji 22.11.2021